Welzijn Houten van woensdag 23 nov 2022

Welzijn Houten 23 November 2022

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Welzijn Houten van woensdag...

Presentator Hilde Schijf en technicus Jon Nellestijn ontvingen in het eerste uur 3 gasten: Frans van Heerden van het Infospreekuur Houten en Ko Vernooij en Cees Stal van het KBO (Katholieke Bond voor Ouderen). Onderwerp van gesprek is armoede onder ouderen ten gevolge van de energiecrisis en de hoge inflatie.
KBO heeft in de Gemeente Houten ca. 700 leden die zo goed mogelijk geïnformeerd worden over gevolgen van de energiecrisis en wat daaraan valt te doen. Deze info is behalve in het Afdelingsnieuws voor leden van KBO te vinden op hun website (www.kbohouten.nl) en op de website van KBO/PCOB (www.kbo-pcob.nl), ook voor ouderen die geen lid zijn. Bij KBO merken ze wel bij bijvoorbeeld bij de reizen, dat er minder mensen mee kunnen vanwege een te kleine beurs.

Bij het Infospreekuur (elke woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur inloopspreekuur in het gemeentehuis) komen steeds meer ouderen met vragen over bijvoorbeeld de energietoeslag. Beide gesprekspartners missen een centraal informatiepunt waar ouderen geïnformeerd worden over het hele scala aan problemen en oplossingen, bijvoorbeeld met een duidelijke informatiebrief, die met enige regelmaat wordt verstuurd. Dit zou wellicht ook kunnen met een vaste rubriek in Het Groentje. Zowel bij het Infospreekuur als bij het KBO (voor leden) kan hulp ingeroepen worden voor ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen voor financiële problemen.
Ten slotte benadrukt Frans van Heerden nog eens om per 1 januari kritisch te kijken naar het toetsingsinkomen voor 2023. Ook wordt nog even aandacht geschonken aan de vernieuwde DigiD met een 2-weg verificatie. Voor hulp hierbij kunnen ouderen aankloppen bij het Infospreekuur, KBO of het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) in de bibliotheek in het centrum. Dringende oproep van alle gasten: trek op tijd aan de bel, liefst nog voordat de problemen ontstaan!

In het tweede uur van WelZijn Houten! was het weer De Burgemeester aan Zet! met Burgemeester Gilbert Isabella.
Het gesprek begon met ook van de burgemeester de oproep om hulp te zoeken als de financiën een uitdaging worden door de hoge inflatie, de energiecrisis en oplopende kosten. Je hoeft je er niet voor te schamen om hulp te zoeken. Burgemeester Isabella liet zelfs weten dat hij vanuit zijn eigen jeugd weet wat  armoede betekent en dat het toen heel fijn was dat er mensen waren om te helpen; hij is uiteindelijk goed terecht gekomen!  Het kan zeker moeilijk zijn in de komende maand waarin Sinterklaas en Kerst weer voor de deur staan. De feestmaand december is een dure maand. Ook voor ouders van kinderen worden er dingen geregeld om ze mee te laten doen met deze feesten.

Vorig weekend heeft Burgemeester Isabella de Goedheiligman verwelkomd in onze gemeente. Sinterklaas is met zijn Pakjesboot 63 via het Amsterdamrijnkanaal aangekomen in onze gemeente waarna hij via Castellum, het Oude Dorp uiteindelijk zijn opwachting heeft gemaakt op Het Rond. Dit is altijd weer een mooi hoogtepunt voor onze Burgemeester die met volle teugen geniet van alle kinderen die in spanning op Sinterklaas wachten.

Iets waar de Burgemeester zich wel grote zorgen over maakt is het vuurwerk dat al wordt afgestoken, soms zwaar en gevaarlijk vuurwerk. Hij roept ouders op hun kinderen aan te spreken op dit gedrag dat niet geaccepteerd kan worden. Het brengt mens en dier echt in de problemen en soms realiseren jongeren zich dat niet. Beperk het afsteken van vuurwerk echt tot oudejaarsavond, het moment waarop het afsteken is toegestaan. Verder vroeg de Burgemeester aandacht bij de huidige Burgerhulpverleners die geregistreerd moeten zijn om zo met de AED’s levens te redden. Voor 1 januari moeten zo’n 400 Burgerhulpverleners hun herhalingstraining volbrengen en zich registreren. Doe dat vooral! Neem contact op met Stichting Veilig Houten die deze reanimatietrainingen verzorgen en je verder kunnen helpen bij de juiste registratie als je de herhalingscursus hebt gedaan. Doe dat dus echt voor 1 januari 2023 anders is je certificaat niet meer geldig.
Ook nog even aandacht geschonken aan mantelzorgers. Zaterdag is de jaarlijkse Mantelzorgwaarderingsmarkt weer in het Gemeentehuis. Een belangrijk moment waarop het gemenetebestuur van de  Gemeente Houten haar dankbaarheid uit aan alle mensen die mantelzorg verlenen.
In navolging van de vorige Burgemeester aan Zet!-uitzendingen ook deze keer weer een mini-workshop Bestuurlijke organisatie.
Ditmaal over het Ronde TafelGesprek, de RTG, Raadsvergaderingen en wat de Griffie doet.  De Gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente; de leden van de Gemeenteraad zijn rechtstreeks gekozen, elke 4 jaar bij de GemeenteraadsVerkiezingen. U kiest als inwoner van ene gemeente dus rechtstreeks uw volksvertegenwoordigers. In Houten zijn dat er 31! Vanuit de Gemeenteraad wordt een coalitie gevormd – veelal de winnaars van de verkiezingen – die  opdracht geeft tot het vormen van het  Dagelijks Bestuur van de Gemeente (dat is het College van Burgemeester en Wethouders). Zij stellen een collegeprogramma op met de plannen voor de komende 4 jaar. Dat collegeprogramma wordt uiteindelijk in de gemeenteraad vastgesteld. Het College van B&W (dagelijks Bestuur) werkt het programma met ondersteuning van de ambtelijke gemeentelijke organisatie ( de beleidsmedewerkers/adviseurs) verder uit en bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor. Op de uitwerking van al die plannen wordt ook de inet van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gevraagd. Participatie is van groot belang voor draagvlak en goede plannen. Het voorgenomen beleid dat hieruit ontstaat wordt door het College van B&W aangeboden aan de Gemeenteraad die de voorstellen en uitgewerkte plannen dient goed te keuren.

Voordat de uitgewerkte of voorgenomen plannen naar de gemeenteraad worden gestuurd vindt er eerst een inhoudelijke bespreking plaats in de RTG. Daar wordt het college bevraagd door de raadsleden. Het College van B&W (ondersteund met de beleidsmedewerkers) beantwoorden alle vragen naar aanleiding van het aangeboden beleidsplan. U kunt als inwoner ook uw mening geven op de voorgestelde plannen door gebruik te maken van uw inspreekrecht. Daarvoor meldt u zich aan bij de griffie die de gemeenteraad ondersteunt in hun werk. Met het huiswerk dat hieruit volgt, gaat het College van B&W samen met de beleidsmedewerkers weer aan het werk om het beleidsplan bij te schaven totdat het voldoet aan de eisen van de Gemeenteraad.  Vervolgens besluit de Gemeenteraad over de door het College van B&W voorgelegde plan. Als het plan voldoet aan de eisen van de Gemeenteraad kan er verder gewerkt worden en het plan tot uitvoering worden gebracht. Het beleidsplan kan dan worden aangenomen (meerderheid van stemmen, dus 16 stemmen of meer) of weer teruggestuurd worden om opnieuw aangepast te worden net zolang tot het wel voldoet.  De Griffie zorgt hierbij vooral voor de administratieve ondersteuning en advisering van de Gemeenteraad en haar Raadsleden. De besprekingen in RTG’s en de Gemeenteraadsvergaderingen worden live uitgezonden en de opnames zijn direct ook het verslag van die vergaderingen. U kunt dus ook altijd thuis meekijken..

Al met al zijn er voor inwoners en belanghebbenden veel momenten waarop meegepraat kan worden en wordt beleid voor de Gemeente Houten samen gemaakt. Raadsleden, Wethouders en Burgemeester en ook de ambtenaren zijn goed benaderbaar om verhalen, zorgen en meningen van inwoners aan te horen en te gebruiken in hun werk.  Het was weer een boeiende Burgemeester aan Zet!, volgende maand is Burgemeester Gilbert Isabella weer in ons programma. Als u dan nog vragen voor hem hebt, kunt u de redactie van WelZijn Houten! mailen via welzijn@omroephouten.nl
Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

De Lunchbox

12:00 14:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love