Tull en t Waal: Bewonersoverleg Woonschepenlokatie 20140317

20 maart 2014

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Tull en t Waal:...

Het nieuwe plan voor de woonschepenlokatie is vrijwel rond. In drie maanden, mei, juni en juli wordt het gerealiseerd door de aannemer De Boer & De Groot uit Harlingen.

Op deze middagbijeenkomst op 17 maart 2014 werden in ’t Gebouw te Tull en ’t Waal de definitieve plannen van de aannemer toegelicht. De meeste van de 9 betrokken woonschipeigenaren/bewoners waren aanwezig.

Na het welkomstwoord van dhr. Koen van Rooijen, projectleider namens de provincie Utrecht, was het woord aan dhr. Nanninga, bedrijfsleider bij de aannemer, te weten “De Boer en De Groot” uit Harlingen, die het bedrijf en de dagelijkse leiding, de heren Roel de Vries (uitvoerder) en dhr. Hindrik Jan de Haan introduceerde.

De planning van de aannemer is als volgt: start werkzaamheden rond 12 mei 2014 en opleveren 31 juli 2014, hetgeen een bouwtijd van minder dan drie maanden oplevert.
Hij lichtte de technische aspecten van het plan toe. Verderop gaan we daar nader op in.

De achtergronden, zoals weergegeven in het bestemmingsplan uit 2013 zijn duidelijk.
Vergeleken met de huidige situatie wordt er gestreefd naar zo min mogelijk oeverbezetting, daarom worden de schepen dicht bij elkaar geplaatst, met voor ieder schip een toegangsloopbrug (met de nutsvoorzieningen zoals water, electra en riolering) en 2 meerpalen. Gevolg hiervan is dat eigenlijk iedereen wordt verplaatst.

Verder is het toegestane oevergebruik zeer beperkt: alleen 2 parkeerplaatsen per woonschip en een schuur. De openbare toegangsweg wordt ‘halfverhard’, hetgeen betekent dat er geen asfalt of klinkers komen maar alleen de ‘fundering’, men denke aan de nieuwe paden in ‘t Waalse bos.

Het eindbeeld moet worden: “Bijzonder wonen in een historisch schip in een natuurgebied”.

Handhaving na voltooiing van het plan geschiedt door Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat, RWS. De gemeente handhaaft op de oevers, de provincie en RWS op het water. De gemeente gebruikt daarbij als richtlijn het bestemmingsplan, de provincie de provinciale ‘Verordening Natuur en Landschap’, en RWS de diverse ‘waterwetten’.

Tijdens de discussie kwamen verschillende interessante aspecten naar voren:
1. Er zijn volgens de bewoners al ijsvogels gesignaleerd en binnenkort komen de oeverzwaluwen. Er is een steil stukje oever dat door deze oeverwalbroeders wordt gebruikt. De aannemer, die overigens geen of nauwelijks grondverzet zal uitvoeren, zal er rekening mee houden. Dat moet ook wel, want de flora- en faunawet is uiteraard van kracht.
2. Het bestemmingsplan verbiedt het kappen van bomen, maar ten behoeve van de uitvoering zal enige kap onvermijdelijk zijn en -niet vergunningplichtig- worden uitgevoerd.
3. De halfverharde toegangsweg moet voor een brandweerauto met asdruk van 10 ton berijdbaar zijn. Dit kan aanpassingen aan het ontwerp betekenen. Verder is de weg gepland op 3.70 meter + N.A.P., zijnde net zo hoog als de toegangssteigers, dus 0,70 meter boven stuwpeil. R.W.S. wil echter niet dat de nieuwe weg hoger wordt dan de huidige. Maar volgens velen is er nu helemaal geen weg.
4. De grondposities zijn: RWS is gedeeltelijk eigenaar en het Recreatieschap is gedeeltelijk eigenaar. Het onderhoud zal door de gemeente plaatsvinden, waarbij het recreatieschap opstalrecht verleent maar geen enkele verantwoordelijkheid wenst.

Tot slot enkele technische en juridische aspecten die vooral voor de woonschipbewoners van belang zijn:
1. Er komen stalen loopsteigers, toegangsbruggen genaamd, van de wal naar het schip, 1 meter breed, looproosters, geen leuningen, niveau 3.70 +, met een betonnen landhoofd. Dit landhoofd wordt ‘gefundeerd’ op een zand/cementstabilisatie.
2. De meerpalen, cactuspalen genaamd vanwege de kenmerkende vorm door de bolders, krijgen bolders om aan te leggen: daarover ontstond een discussie omdat sommigen de onderste bolders liever niet hadden. De waterstand varieert van meestal 3,00 + (stuwpeil) tot maximaal 6,50 + (ééns in de 1800 jaar) en minimaal ….+ (1+?), dit laatste komt heel incidenteel voor.
3. De aannemer verwijdert de huidige (dus de ‘oude’) aanlegvoorzieningen. De provincie zal – vrijwel zeker, aldus de woorden van dhr Van Rooijen- in de 2e fase van opruiming de drijframen en dergelijke weghalen, op basis van een afstandsverklaring van de betrokken eigenaren.
4. Daarna zal er gehandhaafd worden op eigen kosten van de overtreders.
5. Er ontstond een discussie over wat er nu nog is toegestaan. Zo is een drijfbalk van zeg vierkant 80 cm noodzakelijk om het schip rustig af te meren, en één bewoner heeft een drijfraam nodig vanwege een aan het schip gelaste terrasuitkraging.
6. Onder water liggen ook nog diverse ankers.
7. De aannemer vermeldt nog dat de gebruikers zelf de nutsaansluitingen moeten aanvragen.

Nadere informatie:
– Aannemer: www.deboer-degroot.nl met projectinformatie via http://www.deboer-degroot.nl/project/79-woonschepenhaven-tull-en-t-waal-in-uitvoering/1/
– Nutsaansluitingen: aansluitingen.nl
– Omroep Houten www.omroephouten.nl ; reporter Frans van Heerden

[mh_media type=video]

Gelabeld als

Meningen van de lezer

Laat een reactie achter


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Houten Komt Thuis

17:00 19:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love