Van Dagrecreatie- naar Evenemententerrein, een verrassing voor Tull en ’t Waal.

8 juli 2013

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Van Dagrecreatie- naar Evenemententerrein,...

Op woensdagavond 3 juli vond in ’t Gebouw te Tull en ’t Waal een bewonersbijeenkomst plaats omdat enkele inwoners van ons dorp ontdekt hadden dat er veel meer evenementen op de buitendijkse terreinen kunnen gaan plaatsvinden dan tot nu toe.

Genoemd werden 25 evenementen jaarlijks, hetgeen betekent in de zomer iedere week, omdat het terrein in de winter onaantrekkelijk is.Men vreest van deze grootschalige recreatie veel overlast te zullen ondervinden. Op de bewonersbijeenkomst werd het team organisatoren gepresenteerd, te weten Bram Bosshardt, Dirk Schakel, Tijmen Blokhuis en Cok Zijderveld. Zij stellen voor om een stichting in het leven te roepen om daarmee de ongewenste ontwikkelingen te kunnen tackelen. Voor de goede orde: de huidige situatie, met zo nu en dan een evenement is voor de meesten aanvaardbaar. Evenementen als de menwedstrijden, de vrije recreatieboeren etc. zijn natuurlijk welkom omdat deze niet met overlast gepaard gaan. Maar ten aanzien van de River Dance, de tentfeesten, kermissen en de feesten met drank- en zelfs drugsgebruikende deelnemers ligt dat anders. De overlast in het dorp kan dan aanzienlijk zijn. De studentenroeivereniging Orca is overigens een randgeval, is redelijk beheerst en veroorzaakt eigenlijk alleen geluidsoverlast. De vraag, wie de stuwende kracht is achter de wens tot meer evenementen, is onduidelijk. Enerzijds kunnen de besturen van de gemeente Houten en de provincie Utrecht van mening zijn dat bij de toenemende recreatieve functie van het eiland van Schalkwijk óók meer evenementen horen, maar de indruk bestaat dat het vooral het recreatieschap de Stichtse Groenlanden betreft die meer evenementen wil om de beheerskosten van de recreatiegebieden te compenseren bij afnemende overheidssubsidie. Het probleem met het recreatieschap is dat het bestuur uit wethouders van de aanliggende gemeenten bestaat en er geen directe democratische besluitvorming plaatsvindt.

Verrassend is dat bijna niemand de wijziging van dagrecreatie- in evenemententerrein had zien aankomen, terwijl er toch een structuurvisie is opgesteld, mede in overleg met bewoners van de buitengebieden. Deze structuurvisie wordt nu verwerkt in het voorontwerp bestemmingsplan ‘Eiland van Schalkwijk’. Hierin verschijnt opeens in artikel 15 Recreatie-dagrecreatie tabel 15.1: evenemententerrein 3 resp. 4, recreatieterrein Heulse waard resp. ´t Waal, voor markten, sportactiviteiten en kermissen, met in art. 15.4 – a.1 en a2 maximaal 25 evenementen per jaar. Deze evenementen zijn voor Tull en ‘t Waal: – Ongemotoriseerd; – Maximaal 1 keer categorie C max. 5000 bezoekers (beeld: Dance) – Maximaal 9 keer categorie B max. 500 bezoekers (beeld: vrije recreatie boeren, resp. tentfeest of disco) – Maximaal 15 keer categorie A max. 300 bezoekers (beeld: menwedstrijden, of beperkt tentfeest) De kernvraag die blijft is: “Is de verrassing terecht of was dit al zichtbaar in de structuurvisie en het daarbij behorend overleg?”. De structuurvisie, 110 pagina’s, link: http://ruimtelijkeplannen.houten.nl/260C1CDD-54E1-404A-8EA0-B2151745F47A/b_NL.IMRO.0321.SVEVS-VAST.pdf Hierin wordt niets over overgang dagrecreatie naar evenementen gezegd (zoeken via CTRL-F naar ‘evenementen’ en ‘evenemententerrein’ leverde 1 hit, algemeen). In de structuurvisie was de wijziging derhalve niet zichtbaar. Het voorontwerp bestemmingsplan, 285 pagina’s, link: https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen-en-beheersverordeningen/voorontwerpbestemmingsplan-eiland-van-schalkwijk/ In hoofdstuk 4, Nadere Uitwerking, paragraaf 4.6 staat: In het plangebied komt een aantal dagrecreatieve voorzieningen voor, namelijk de recreatieterreinen aan de Lek (Heulse Waard en ‘t Waal) en de manege aan de Provincialeweg. Deze worden op basis van de huidige situatie bestemd en met een maatvoeringaanduiding wordt de huidige bebouwing aangegeven. Nieuwe dagrecreatieve voorzieningen worden alleen toegelaten als nevenfunctie bij agrarische bedrijven of woningen. Uitbreiding van de bestaande dagrecreatieve voorzieningen, wordt in dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. Volgens een medewerker van de gemeente slaat dit, de term ‘op basis van de huidige situatie’, echter alleen op de inrichting en niet op het gebruik. Het doorzoeken van de 285 pagina’s via Ctrl-F met ‘evenementen’ levert opeens diverse hits, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat ook in het dorp Schalkwijk evenemententerreinen zijn (nrs. 1 en 2). Uiteraard ook het hierboven reeds genoemde art. 15.4, het gewraakte artikel. Kortom, het ligt nogal ingewikkeld, vandaar dat uw burgerjournalist de gemeente heeft gebeld om enige opheldering te verkrijgen. Daarbij werd duidelijk: – De huidige situatie is voor het bestuur onbevredigend, omdat dan slechts driemaal via een APV-vergunning een activiteit die niet bestemd is kan worden toegestaan; – Wil men meer toestaan dan moet een (tijdelijke) wijziging van het bestemmingsplan worden doorgezet, met formele beroepsprocedures en dergelijke; – Vandaar dat de bestemming van de terreinen moet veranderen om aan de wensen van het bestuur, ruimere recreatiemogelijkheden, tegemoet te komen; – Het is toch wel vreemd dat dat niet reeds in de structuurvisie zou zijn opgenomen; – Het is niet bekend of het recreatieschap meer activiteiten wil om de beheerskosten te dekken; – Uiteraard kan iedereen te zijner tijd bezwaar maken.
Tenslotte: wordt vervolgd, maar geef hieronder gerust uw reactie, uiteraard niet anoniem.

[mh_media type=video]


Meningen van de lezer

Laat een reactie achter


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love