Noodzakelijke bezuinigingen

15 september 2023

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Noodzakelijke bezuinigingen

Hoewel de gemeente het jaar 2022 financieel af kon sluiten met een positief saldo van ruim 7,5 miljoen euro wordt nu aangekeken tegen een tekort. Het batig saldo aan het eind van 2022 is ontstaan doordat de bijdrage vanuit het Gemeentefonds van de overheid hoger was dan begroot en de kosten voor ingehuurd personeel lager dan vooraf ingeschat.

“Het tekort van 1,7 miljoen willen we op korte termijn wegwerken door het nemen van technische maatregelen. Budgetten die wel worden begroot, maar al gedurende langere perioden niet worden gebruikt zullen naar beneden worden aangepast” aldus laat wethouder Bos van Financiën weten aan lokale media.

Omdat de bijdrage vanuit het Gemeentefonds zal afnemen, doordat de inkomsten van het Rijk vanaf 2026 zeker zullen dalen, moet het financiële plaatje de komende tijd al worden bijgesteld. Om te hoge lastenverzwaring voor de inwoners te vermijden zal naar verwachting de ozb niet onredelijk worden verhoogd. De inflatiecorrectie zal hierbij in acht worden genomen. Daarentegen zullen de kosten voor bouwvergunningen mogelijk wel in prijs stijgen.

Dat het positieve saldo van 2022 is verdampt en uitmondt in een tekort laat zich volgens de informatie die de gemeente op haar website deelt verklaren door:

Wmo en vergrijzing: naar verwachting stijgt tussen 2021 en 2026 het aantal inwoners dat een beroep doet op hulp en ondersteuning via de Wmo met 37%. Het aantal 65-plussers stijgt in deze periode nog harder.

Jeugdhulp: vanaf de zomer 2023 gelden nieuwe, substantieel hogere inkooptarieven voor jeugdhulp.

Cao: begin dit jaar is de Cao Gemeenten 2023 afgesloten. De effecten hiervan (hiermee zal worden gedoeld op stijging van de personeelskosten) zijn groter dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

Over de aangekondigde bezuinigingen laat de wethouder in een eerder geplaatst artikel weten: “Hierbij willen we in samenspraak met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven tot een plan van aanpak komen om de noodzakelijke bezuinigingen aan te gaan.”


Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love