Hoe staat het nu met de Ruimtelijke Koers?

22 januari 2021

  1. Home
  2. /
  3. Programma's
  4. /
  5. Daar Hou Ik U...
  6. /
  7. Hoe staat het nu...

Hoe staat het nu met de Ruimtelijke Koers? Dat werd vandaag besproken in de nabeschouwing tijdens het programma Daar Hou Ik U Aan.  In het radioprogramma kwamen alle Houtense raadsfracties, wethouder Bos en Ellen Standhart-Jonkers voorbij.

De Ruimtelijke Koers werd deze week in een vergadermarathon van drie dagen behandeld in de gemeenteraad van Houten. De volledige uitzending is hieronder terug te luisteren en ook een uitgebreide samenvatting de gesprekken.

Beluister hier de uitzending

Het eerste uur 

Het tweede uur

Beluister alle losse interviews

 

Willem Zandbergen (ITH)

Willem Zandbergen

Wij kijken met gemengde gevoelens terug op de raadsdebatten. De uitkomst leidt tot vertraging, vertroebeling en verwarring. Wij zijn positief over hoe wij onze eigen gezichtspunten naar voren hebben kunnen brengen, maar wij maken ons ernstige zorgen over de toekomst van Houten. Stedelijke verdichting, hoogbouw en bouwen in Noordwest blijven overeind. Die vragen moet in het referendum aan de orde komen. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. Volgens landelijke onderzoeken willen jongeren en senioren geen appartement maar eengezinswoningen. Je moet bouwen voor de vraag. Mensen die hoogbouw willen, verhuizen wel naar Nieuwegein. In de participatie is veel fout gegaan. Wij hebben voorgesteld om een werkgroep van omwonenden van de Molenzoom samen te stellen; gelukkig is die motie unaniem aangenomen. Wij zijn het niet eens met de principiële keuze om hoger te bouwen, maar zo kunnen de omwonenden in elk geval nog invloed hebben over hoe dat er uit komt te zien.

Wayne Wilson (Houten Anders)

Wayne Wilson

Woningbouw in Oost stond in ons verkiezingsprogramma. We hadden dat liever al vastgelegd in de plannen, maar we hebben elkaar kunnen vinden in een motie om de mogelijkheden in Oost te onderzoeken. Daarover ben ik tevreden. Over Noordwest zijn wij nog niet tevreden, wij hebben tegen nieuw onderzoek naar Noordwest gestemd, want dat vinden wij zonde van de tijd. 

Verder is onze motie over een integrale aanpak van de voet- en fietspaden unaniem aangenomen. Wij vinden het belangrijk dat de voet- en fietspaden geschikt en veilig zijn voor alle typen gebruikers. 

Houten Anders heeft een enquête gehouden over het eerste online rondetafelgesprek, we bekijken hoe de online inspraak bevalt en zullen de uitkomsten hierover publiceren.  

Eef Stiekema (VVD)

Eef Stiekema

Met veel inspraak, discussiëren, luisteren en toenadering zoeken, zijn we gekomen tot de besluiten zover. Dat is het mooie van deze raad, er is gezocht naar overeenkomsten in plaats van de verschillen; oppositie en coalitie hebben zaken kunnen doen. Wij vinden het goed dat er opnieuw gekeken wordt naar Noordwest, rekening houdend met het advies van de GGD. Je hebt wettelijke normen, maar de GGD adviseert om strenger te zijn. Dat is alsof je op een 100-km-weg rijdt en de politie houdt je aan en zegt: je kunt hier beter 80 rijden. Maar het is goed om er opnieuw naar te kijken en de plannen waar nodig aan te passen. Dit betekent waarschijnlijk dat je minder kunt doen in Noordwest en het is logisch om te kijken wat je dan in Oost kunt doen. Maar wel bouwen waar we tekort aan hebben, naast grondgebonden woningen zijn ook appartementen ontzettend hard nodig. Hopelijk kan de Oost-West-vraag toch aan de orde kan komen in het referendum. 

Mevrouw Standhardt-Jonkers (initiatiefnemers referendum) 

Ellen_Standhardt

Bij de groei van Houten is altijd eerst het groen getekend en dan de woningen, maar nu: we zetten eerst de huizen neer en daarna zien we nog wel of er ruimte is voor groen. De plannen voor Noordwest zijn voorlopig uit het besluit gehaald, dus krijgen we nu wat we willen? Nee, Noordwest blijft als een reële optie aanwezig en daar kunnen de inwoners nu niks over zeggen, maar daarna kunnen die plannen alsnog gewoon doorgaan. Ze zeggen ‘er is goed geluisterd naar de inwoners’, maar er is niks nieuws naar voren gekomen. Er lagen al 400 zienswijzen inclusief het advies van de GGD, er lagen al schetsen voor Houten-Oost, dat alles was al maanden bekend maar kennelijk geen aanleiding voor nieuw onderzoek. Moeten we dan twee referenda organiseren? Eén over de centrumplannen en later één over Oost of West? Volg dan de koninklijke weg en til het over de volgende raadsverkiezingen heen, misschien moet dat de vraag zijn voor dit referendum. Is onze poster misleidend, met links hoogbouw en rechts laagbouw? Nee, het plaatje geeft versterkt weer voor welke keuze Houten staat: kies je voor een hoogstedelijk milieu of niet?  

Rombout Soldaat (ChristenUnie)

Rombout Soldaat

Wij zijn zeker tevreden met de uitkomst en besluiten die zijn genomen. Veel van onze moties zijn ‘omarmd’, met veel aandacht voor groen en sociale cohesie. Wij hebben extra aandacht gevraagd voor ouderen en voor de jeugd van 12+. Er zijn veel glijbanen en wippen in de wijken en dat is goed, maar tieners hebben behoefte aan sportveldjes en plekken om te chillen. Voor de ouderen moeten er op weg naar de supermarkt en langs wandelroutes voldoende bankjes zijn om uit te rusten en een praatje te maken. – Vraag: Wethouder Jan Overweg van de ChristenUnie gaat over gezondheid, was het niet verstandiger geweest om bij voorbaat meer rekening te houden met gezondheid in Noordwest? – Als ChristenUnie willen wij een debat voeren over de normen die wij willen aanhouden voor bouwen in Houten als het gaat om gezondheid, luchtkwaliteit, geluid en sociale cohesie. Onze motie daarover is niet aangenomen, maar de andere partijen staan niet afwijzend tegenover dat gesprek. 

David Jimmink (GroenLinks)

David Jimmink

In het voortraject is ons veel van alle kanten aangereikt en daar is uitgekomen wat er nu ligt. Ik ben blij met de uitkomst van het debat, in alle complexiteit zijn compromissen gevonden. Wij zijn er voor om eerst te kijken naar binnenstedelijke verdichting, omdat er ook ruimte nodig is voor landbouw, recreatie en een wijds uitzicht. Daarom hebben wij ingezet op een landschapspark in Oost. Onze motie om het landschap te versterken en een recreatieve verbinding te maken tussen het bos Nieuw Wulven en het Krommerijngebied. Ook willen we de natuur niet alleen als ‘wens’ maar ook als noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van Oost. We hopen wel dat vragen over bouwen stedelijke verdichting en bouwen in Oost of West aan de orde kunnen komen in het referendum. 

Marcel van Gooswilligen (D66)

Marcel van Gooswilligen

D66 is tevreden met het debat en de uitkomsten. Iedereen heeft zijn standpunten goed duidelijk gemaakt. Onze voorstellen zijn overgenomen door de raad. Voor ons was uitstel van Noordwest belangrijk, het plan was niet goed genoeg. We streven naar een meer veilige en gezonde woonwijk en sportvoorzieningen. Ook is onze motie met het verzoek om inzichtelijk te maken hoeveel ruimte nodig is voor de ‘transformatieopgave’ van Viveste is unaniem aangenomen. Viveste gaat de komende tijd veel woningen verkopen, omdat ze te groot zijn voor sociale huur. Daar komen vooral appartementen voor terug, maar er blijft ook behoefte aan goedkope rijtjeshuizen. Waarom vragen wij geen onderzoek naar de woonbehoefte? Er is al veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door bureau Compaenen, dat niet alleen kijkt naar wat mensen willen maar ook naar het effect, als woningen te duur zijn en mensen op zoek gaan naar iets anders. Met het uitstel van het besluit over bouwen in Oost of West willen we geen vragen weghouden van de inwoners; we hopen dat deze vraag toch in het referendum aan de orde kan komen. 

Cora Gerritsen (CDA)

Cora Gerritsen

Het CDA heeft steeds gevraagd om een onderbouwde vergelijking van bouwen in Oost en West. We zijn blij dat daar nu naar wordt gekeken, ook met de inspiratie van het Manifest Houtense Koers. We willen bezien of bouwen in Oost te combineren is met het landschapspark dat we daar ook graag willen. Verder is het goed om te kijken naar de haalbaarheid en invulling van Noordwest naar aanleiding van het advies van de GGD om niet te bouwen binnen 300 meter van de snelweg. 

Onze motie over ‘Samen bouwen aan Houten’ is unaniem aangenomen. We willen vernieuwend vormgeven aan participatie, zoals ‘design thinking’. Dat betekent dat inwoners samen optrekken met ontwikkelaars. Dat kan je als eis vastleggen in de startnotities van projecten. Wat het komend referendum betreft, hopen we dat we op basis van het raadsdebat ook de uitgestelde besluiten aan de orde kunnen komen. Blijft het Houtens DNA behouden? Ja, ik denk dat dit gewaardeerde ‘DNA’ de basis is voor de uitbreiding met nieuwe types woningen en woonstijlen. 

Anneke Dubbink (PvdA)

Anneke Dubbink

Wij zijn heel blij met de besluitvorming, waaronder het herijken van Noordwest en een opening om met nieuwe ogen te kijken naar bouwen in Oost. We hopen wel dat de Oost-West-vraag ook in het referendum aan de orde kan komen. Daar kunnen we in de raadsvergadering van 26 januari over het referendum eventueel ook nog amendement over aannemen. Wij moeten het met elkaar hebben over de opdracht om meer betaalbare woningen te bouwen. We hebben samen met D66 een motie ingediend over meer grondgebonden sociale woningen, dus niet alleen appartementen maar ook rijtjeshuizen, en ook meer middenhuur-woningen, waar ouderen naar kunnen doorstromen. Die moties zijn aangenomen. Maar onze motie over hoogbouw in het centrum heeft het niet gehaald. Wij willen meer regie van de gemeente. Dat kan je doen door lagere bouwhoogtes vast te leggen met alleen onder strenge voorwaarden de optie om hoger te gaan. Ook vinden wij dat oude en nieuwe, misschien wat meer ‘stedelijke’ bewoners een goede mix kunnen vormen. Kijk maar naar Castellum: niemand zal zeggen ‘dat zijn geen Houtenaren’. 

Sander Bos (wethouder)

Sander Bos

Het Houtense harmoniemodel spreekt mij erg aan: verschillen niet uitvergroten maar elkaar proberen te vinden. De raadsleden doen dit erbij naast een drukke baan. Uit de vele zienswijzen en kritische vragen blijkt een grote betrokkenheid van de inwoners en het is logisch dat de raad dan met veel wijzigingsvoorstellen komt. Het traject heeft wel veel langer gelopen dan vooraf ingeschat. We doorlopen alle stappen van het plan van aanpak, maar het heeft al twaalf maanden langer geduurd dan gedacht en de besluitvorming is nog niet afgerond. Naar de woningzoekenden toe hebben we niet de luxe van al te veel vertraging of om jarenlang onderzoek te doen. Ook bij de uitwerking en verfijning zal overigens nog onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld naar geluid en gezondheid. Naar aanleiding van de zienswijzen hebben we aanpassingen gemaakt en meer met een ‘dorpse’ bril gekeken. Als wethouders hebben wij gesproken met de initiatiefnemers van het referendum over welke stappen we nog moeten nemen. We wachten nu eerst op het advies van de referendumcommissie over de vraagstelling.  

Wouter van den Berg (SGP)

Wouter van den Berg

Onder de streep zijn wij niet tevreden. Er was veel inbreng van de bevolking, dan verwacht je een koers die veel draagvlak heeft, maar wij hebben het tegenovergestelde gezien. Wij hebben in een motie de participatie een ‘onvoldoende’ gegeven, maar die is weggestemd. Er is mist ontstaan over bouwen in Oost of West. Er is anderhalf miljoen uitgegeven voor een plan en nu weten we het nog niet. Het is de vraag of je een referendum kunt houden over een besluit dat nog niet genomen is. Wij hopen wel dat de vraag naar Oost of West op één of andere manier kan worden voorgelegd aan de kiezers. Wij kiezen voor laagbouw, groen, ontmoeting, dat zijn voor ons belangrijke waarden, maar het college kiest voor een stadse benadering. Gelukkig is wel onze motie aangenomen om geen hoogbouw toe te staan bij de entree van het Oude Dorp. Dat viel onder het kopje hoogbouw langs de Koppeling, maar iedereen had over het hoofd gezien dat er dan flats van tien hoog zouden kunnen komen bij het Oude Dorp. Een inspreker heeft daar op gewezen en dat is nu uit het plan gehaald. 

Marian Aanen (Groep Aanen)

Marian Aanen

Was ‘t het waard om vanwege de ruimtelijke koers uit de CDA-fractie te stappen en alleen verder te gaan? Ja, het was zeker de moeite waard, onze standpunten stonden lijnrecht tegenover elkaar en ik heb nu veel meer kunnen doen. Maar ik ben niet tevreden over de uitkomst. De plannen doen afbreuk aan het karakter van Houten. Te hoog, te dicht, te stevig. Niet goed voor de inwoners. De plannen zijn ingestoken vanuit de metropool Utrecht. Mijn grootste zorg is dat we naar Utrecht toeschuiven en uiteindelijk worden opgeslokt. Veel van de wijzigingsvoorstellen waren zoethoudertjes, een beetje van dit en een beetje van dat. De raad heeft te weinig gedaan met de bijna 400 zienswijzen. Ik vind dat de raad een helderder besluit had moeten nemen. De besluiten over bouwen in Noordwest of Oost zijn uitgesteld. Nu kan het referendum eigenlijk alleen gaan over de hoogbouw in het Centrum, Molenzoom en Koppeling en zou er later opnieuw een referendum moeten worden gehouden over de vraag ‘bouwen in Oost of West’. 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love