Bewonersbijeenkomst Tull en ‘t Waal, 15 juli 2014

22 juli 2014

 1. Home
 2. /
 3. Nieuws
 4. /
 5. Bewonersbijeenkomst Tull en ‘t...

Door het gemeentebestuur is het ontwerpbestemmingsplan Eiland van Schalkwijk ter inzage gelegd.
Er bestaat veel weerstand tegen de voorgestelde artikelen die van de huidige recreatieterreinen evenemententerreinen maken.

 

Ontwerpbestemmingsplan Eiland van Schalkwijk:

Van Dagrecreatie- naar Evenemententerrein,

een verrassing (?) voor Tull en ’t Waal- deel 2

Op dinsdagavond 15 juli 2014 vond een 2e bewonersbijeenkomst plaats over bovenstaand onderwerp, wederom georganiseerd door de Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal.

Een eerste bijeenkomst was gehouden op 3 juli 2013, toen was het ‘voorontwerp’ aan de orde.

Er is een behoorlijke beroering ontstaan, omdat het ontwerpbestemmingsplan fors afwijkt van het voorontwerp, en wel in negatieve zin. Althans dat is de overheersende mening.

Met name de zin in het deel Toelichting in art. 8.4 Handhaving heeft tot onbegrip geleid. Deze zin luidt: . . . “Met de regeling van evenementen in het bestemmingsplan, zoals deze naar aanleiding van de inspraak en het vooroverleg is aangepast, is niet alleen de omvang van evenementen beperkt, maar ook het aantal dagen per jaar waarop deze kunnen plaatsvinden en het gebruik van geluidsinstallaties. Dat geldt ook voor de hoeveelheid geluid en de tijdstippen”. . .  

Uit het oude plan, het voorontwerpbestemmingsplan uit 2013:

Deze evenementen  zijn voor Tull en ‘t Waal:

–         Ongemotoriseerd;

–         Maximaal 1 keer categorie C max. 5000 bezoekers (beeld: Dance)

–         Maximaal 9 keer categorie B max. 500 bezoekers (beeld: vrije recreatie boeren, resp. tentfeest of disco)

–         Maximaal 15 keer categorie A max. 300 bezoekers (beeld: menwedstrijden, of beperkt tentfeest) 

 

Dat is nu geworden:

 • Ongemotoriseerd, tenzij elektrisch aangedreven. (Regels art. 41.4.1 lid c.) Beeld: zonnewagens.
 • Categorie C, max. 5000 bezoekers, was 1x en is nu 2x met maximaal 4 dagen totaal (zelfde artikel als bovengenoemd). Geluid mogelijk via ‘afwijking’ conform Regels art. 41.4.2: 120 dB(A).
 • Categorie B, max. 500 bezoekers, was 9 keer, is nu zonder geluid onbeperkt, maar met geluidsversterking beperkt: geluid alleen 10 evenementendagen in ’t Waal-Oost en de Honswijkerplas, standaard 103 dB(A) en 118 dB(C). Tussen 23.00 en 07.00 uur geen geluid toegestaan, behalve max. 4 dgn/jaar. (Zelfde artikel als boven, maar ook: Toelichting art 6.2.3 – artikel 41 evenementen, de op 2 na laatste alinea, dáár wordt de 10 dagennorm, maar alleen voor ’t Waal, genoemd)
 • Categorie A, was 15x max. 300 bezoekers, is nu geschrapt.
 • Nieuw is de afwijking: Via een ‘omgevingsvergunning’ kan 120 dB(A) i.p.v. 103 dB(A) worden toegestaan. (Regels art. 41.4.2 Afwijking).

Opmerking: de indeling in categorieën is uit het bestemmingsplan verdwenen, maar hier nog even gebruikt om de wijzigingen herkenbaar in beeld te brengen.

De vergelijking rechtvaardigt de stelling dat er voor de omgeving sprake is van een achteruitgang. Zo is categorie C verdubbeld, en is categorie B van 9 naar 10 x gegaan met geluid en onbeperkt zonder geluidsversterking.

Het schrappen van categorie A, max. 300 bezoekers, compenseert dit niet. Het was kennelijk niet interessant deze categorie te handhaven.

Het advies van de Stichting is dan ook om bezwaar te maken tegen het voorontwerp in een ‘zienswijze’. Dit moet in onderstaande periode, zoals ontleend aan de website van de gemeente:

 “Inzage met ingang van donderdag 3 juli 2014 gedurende zes weken. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Houten, Postbus 30, 3990 DA te Houten”.

Dus vóór donderdag 14 augustus indienen, dus graag uiterlijk dinsdag 12 augustus inleveren.

Grofweg komt het standpunt van de stichting neer op: “We willen het houden zoals het was, dus zo’n 5 evenementen per jaar. Dat is passend voor de situatie en leefbaarheid in ons dorp”.  

De gemeentelijke stukken zijn compleet met bijlagen te downloaden onder: Zij bestaan uit een PDF met regels, toelichting en bijlagen en een PDF met de plankaarten: de verbeelding.

Ter informatie: Interessant, maar niet bevestigd, is de opmerking dat iemand vernomen heeft dat het Recreatieschap de evenementenbeperkingen onaanvaardbaar vindt en bezwaar zal maken. 

 

 

Eerdere bijeenkomst, samengevat (zie omroephouten.nl voor de oorspronkelijke tekst):

 Op woensdagavond 3 juli 2013 vond in ’t Gebouw te Tull en ’t Waal een bewonersbijeenkomst plaats omdat enkele inwoners van ons dorp ontdekt hadden dat er veel meer evenementen op de buitendijkse terreinen kunnen gaan plaatsvinden dan tot nu toe. Genoemd werden 25 evenementen jaarlijks, hetgeen betekent in de zomer iedere week, omdat het terrein in de winter onaantrekkelijk is.

Men vreest van deze grootschalige recreatie veel overlast te zullen ondervinden.

Voor de goede orde: de huidige situatie, met zo nu en dan een evenement  is voor de meesten aanvaardbaar. Evenementen als de menwedstrijden, de vrije recreatieboeren etc. zijn natuurlijk welkom omdat deze niet met overlast gepaard gaan.

Maar ten aanzien van de River Dance, de tentfeesten, kermissen en de feesten met drank- en zelfs drugsgebruikende deelnemers ligt dat anders.  De overlast in het dorp kan dan aanzienlijk zijn.

De studentenroeivereniging Orca is overigens een randgeval, is redelijk beheerst en veroorzaakt eigenlijk alleen geluidsoverlast.

De vraag, wie de stuwende kracht is achter de wens tot meer evenementen, is onduidelijk. Enerzijds kunnen de besturen van de gemeente Houten en de provincie Utrecht van mening zijn dat bij de toenemende recreatieve functie van het eiland van Schalkwijk óók meer evenementen horen, maar de indruk bestaat dat het vooral het recreatieschap de Stichtse Groenlanden betreft die meer evenementen wil om de beheerskosten van de recreatiegebieden te compenseren bij afnemende overheidssubsidie.

Het probleem met het recreatieschap is dat het bestuur uit wethouders van de aanliggende gemeenten bestaat en er geen directe democratische besluitvorming plaatsvindt.  

Verrassend is dat bijna niemand de wijziging van dagrecreatie- in evenemententerrein  had zien aankomen, terwijl er toch een structuurvisie is opgesteld, mede in overleg met bewoners van de buitengebieden.

Deze structuurvisie wordt nu verwerkt in het voorontwerp bestemmingsplan ‘Eiland van Schalkwijk’.  Hierin verschijnt opeens in artikel 15 Recreatie-dagrecreatie tabel 15.1: evenemententerrein 3 resp. 4, recreatieterrein Heulse waard resp. ´t Waal, voor markten, sportactiviteiten en kermissen, met in art. 15.4 – a.1 en a2 maximaal 25 evenementen per jaar. Deze evenementen  zijn voor Tull en ‘t Waal:

 • Ongemotoriseerd;
 • Maximaal 1 keer categorie C max. 5000 bezoekers (beeld: Dance)
 • Maximaal 9 keer categorie B max. 500 bezoekers (beeld: vrije recreatie boeren, resp. tentfeest of disco)
 • Maximaal 15 keer categorie A max. 300 bezoekers (beeld: menwedstrijden, of beperkt tentfeest)

De kernvraag die blijft is: “Is de verrassing terecht of was dit al zichtbaar in de structuurvisie en het daarbij behorend overleg?”. De structuurvisie, 110 pagina’s, link: http://ruimtelijkeplannen.houten.nl/260C1CDD-54E1-404A-8EA0-B2151745F47A/b_NL.IMRO.0321.SVEVS-VAST.pdf Hierin wordt niets over overgang dagrecreatie naar evenementen gezegd (zoeken via CTRL-F naar ‘evenementen’ en ‘evenemententerrein’ leverde 1 hit, algemeen).In de structuurvisie was de wijziging derhalve niet zichtbaar.Het voorontwerp bestemmingsplan, 285 pagina’s, link: https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen-en-beheersverordeningen/voorontwerpbestemmingsplan-eiland-van-schalkwijk/   

Kortom, het ligt nogal ingewikkeld, vandaar dat uw burgerjournalist de gemeente heeft gebeld om enige opheldering te verkrijgen. Daarbij werd duidelijk:

 • De huidige situatie is voor het bestuur onbevredigend, omdat dan slechts driemaal via een APV-vergunning een activiteit die niet bestemd is kan worden toegestaan;
 • Wil men meer toestaan dan moet een (tijdelijke) wijziging van het bestemmingsplan worden doorgezet, met formele beroepsprocedures en dergelijke;
 • Vandaar dat de bestemming van de terreinen moet veranderen om aan de wensen van het bestuur, ruimere recreatiemogelijkheden, tegemoet te komen;
 • Het is toch wel vreemd dat dat niet reeds in de structuurvisie zou zijn opgenomen;
 • Het is niet bekend of het recreatieschap meer activiteiten wil om de beheerskosten te dekken;
 • Uiteraard kan iedereen te zijner tijd bezwaar maken.  

 

Reporter: Frans van Heerden

 

 

 

[mh_media type=video]


Meningen van de lezer

Laat een reactie achter


Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love