Daar Hou ik U Aan 22 juni 2019: met Ruben Berendts, initiatiefnemer windpark Goyerbrug

Daar Hou Ik U Aan 22 June 2019

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Daar Hou ik U...

Ruben Berendts, initiatiefnemer Windpark Goyerbrug:  “Ik zal nooit claimen dat de windmolens aan de Goyerbrug er komen omdat de omwonenden dat willen.”

Toke van Telgen en Paul van Ruitenbeek hadden op zaterdag 22 juni Ruben Berendts, initiatiefnemer van windpark Goyerbrug te gast bij het programma Daar Hou Ik u aan. Het was een uitzending zonder politicus omdat Wayne Wilson, fractievoorzitter van Houten Anders, verhinderd was. Toch bood het interview met Berendts een interessante inkijk in de wijze waarop windpark Goyerbrug qua politieke besluitvorming tot stand komt. De Houtense politiek heeft lange tijd geschermd met het vereiste van draagvlak als vereiste voor een vergunning. Bij de behandeling van het voorstel tot het verstrekken van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen in de raad zijn er partijen die het draagvlak juist hebben gebaseerd op de afgesloten overeenkomsten.

Zo stelde de VVD in de bijdrage in de raad:
Wij zijn tegen een nieuw windmolenpark in onze gemeente. De ervaringen met de windmolens bij de Meerpaal bevestigen dat een kritische houding op zijn plaats is. Een nieuw initiatief kan van ons dan ook alleen instemming krijgen indien er ruim voldoende draagvlak is van de direct omwonenden. In het geval dat er  wel draagvlak is zullen we de aanleg en werking nauwlettend toetsen aan dan geldende kaders en gemaakte afspraken.” 

En dan nu de realiteit van vandaag: er is een initiatiefnemer die vier windmolens wil plaatsen bij de Goyerbrug. Door één van de molens te gebruiken als ‘participatiemolen’ kunnen omwonenden gecompenseerd worden. Inmiddels weten we dat met 80% van de direct omwonenden contracten zijn afgesloten en voor de ring daarbuiten heeft de initiatiefnemer goede intenties uitgesproken om het leed te verzachten. 

(Bron: website VVD Houten)

Berendts zegt in deze uitzending:

“Ik zal nooit claimen dat de windmolens aan de Goyerbrug er komen omdat de omwonenden dat willen. Ik zal niet claimen dat die mensen staan te juichen dat er windmolens komen. Dat is niet zo. Omwonenden waarmee een overeenkomst is gesloten ontvangen een compensatie voor de overlast die in het algemeen belang wordt veroorzaakt.”

Geschiedenis
Berendts besprak in de uitzending zijn eigen motivatie en de geschiedenis van het initiatief windpark Goyerbrug. Na een werkzaam verleden bij Shell, waar duurzaamheid niet bepaald een prioriteit was, is Berendts zich gaan verdiepen in duurzame energie. Hij heeft onder andere gewerkt bij Vestas, een producent van windmolens en hij is nu al jaren actief met een adviesbureau op het gebied van windenergie en daarmee adviseur voor ruim 50 windmolenprojecten. De opbrengsten van zijn advieswerk zijn door Berendts voornamelijk ingezet om zijn initiatief windpark Goyerbrug uit te werken. Volgens Berendts is er geen sprake meer van keuzes. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om op een duurzame manier aan onze toenemende energiebehoefte te voldoen. Zonne-energie is daarom ook nodig. Het is én/én en niet of/of. Berendts heeft gekozen voor wind omdat de achterliggende techniek mooi is en met een beperkte overlast een onuitputtelijke energiebron kan worden geëxploiteerd. Het stopt immers nooit met waaien, terwijl gas en olie wel opraken.  Berendts wijst op de klimaatwet waarin landelijk besloten is dat iedere regio moet bijdragen aan het opwekken van duurzame energie.

Hoe komt de keuze voor een ondernemer en een locatie tot stand?
Berendts vertelt in de uitzending dat er diverse zaken samen zijn gekomen op de locatie Goyerbrug. Hij heeft als initiatiefnemer met de betrokken agrariërs een pachtovereenkomst gesloten voor een gebied dat door de provincie de gemeente als zoeklokatie is aangewezen. Daarmee zijn andere initiatiefnemers uitgesloten omdat zij geen toestemming hebben om op de locatie te bouwen. Dit geeft echter geen garanties voor de daadwerkelijke realisatie. Vervolgens is hij aan de slag gegaan  door het laten opstellen en aanleveren van onderzoeken die bewijzen dat dit initiatief aan alle wettelijke voorschriften voldoet. Die complete documentatie is ingediend als basis voor een vergunningaanvraag.

Politieke besluitvorming in de gemeenteraad van Houten
Berendts geeft aan dat hij lang in wacht heeft gezeten. Windpark Houten (geëxploiteerd door Eneco) ging voor. Daarna heeft de gemeente aangegeven dat er geëvalueerd moest worden. Berendts heeft de aanbevelingen, voor zover deze voor hem als initiatiefnemer van belang zijn, serieus genomen.

De gemeente heeft volgens Berendts bij de coalitieonderhandelingen in 2018 feitelijk de knoop doorgehakt, want in het coalitieprogramma staat immers dat er een windpark moet komen.
Er staat ook dat men lokaal aantoonbaar draagvlak bij direct omwonenden van belang vindt. Dit is echter geen wettelijk vereiste en dus ook geen reden om een vergunning te weigeren. De politiek heeft er bewust voor gekozen het begrip draagvlak niet verder uit te werken. Ook voor Berendts was dit een niet omlijnd begrip en ook voor hem was onduidelijk wat de gemeente daarmee precies bedoelde.

Ingezet op begrippen lokaal en aantoonbaar
Berendts heeft, gelet op de formulering in het coalitieakkoord en omdat het activiteitenbesluit uitgaat van een kring van 529 meter om iedere molen heen, met deze kring van omwonenden meerdere gesprekken gevoerd waarbij door hem als uitgangspunt is genomen dat de windmolens er komen en dat het bedrijf bereid is de omwonenden in die straal te compenseren voor de overlast die nu eenmaal bij de komst van een windpark hoort. Berendts vindt het compenseren een normale gang van zaken. Niet voor niets liggen zoeklokaties van de overheid in gebieden waar zo min mogelijk mensen wonen. Vanuit zijn positie heeft hij door het aanbod en door het afsluiten van de overeenkomsten aantoonbaar alles gedaan om de lokale overlast die ontstaat bij de omwonenden, te compenseren. Voor het overige liet hij de afweging en daarmee ook de definitie van het begrip draagvlak in het coalitieakkoord, aan de politiek.

Berendts begrijpt heel goed dat niemand op een windmolen in de achtertuin zit te wachten, maar het algemeen belang weegt uiteindelijk op tegen de overlast die een beperkte kring omwonenden zal ondergaan. Daarbij speelt een rol dat er in Nederland geen locaties bestaan waar geen overlast ontstaat. Er zullen altijd omwonenden zijn die niet gelukkig zijn met een windpark. Ook bij de andere vormen van energieopwekking speelt hetzelfde spanningsveld. Als er een veld met zonnecollectoren of een kerncentrale komt zullen omwonenden net zo goed niet blij zijn. Toch heeft de maatschappij behoefte aan energie. Hij vindt dat de inwoners in de regio de omwonenden dan ook dankbaar mogen zijn voor het feit dat zij de overlast in het algemeen belang zullen moeten dulden.

Gevraagd naar de invloed en het effect van ruimtelijke procedures waarbij mensen zienswijzen kunnen indienen geeft Berendts aan dat de daadwerkelijke keuze door de huidige coalitie bij de lokale onderhandelingen in 2018 reeds is gemaakt. Natuurlijk worden de procedures correct doorlopen, maar echte afwegingsruimte heeft de lokale overheid eigenlijk al niet meer doordat voorafgaand aan het vergunningsproces de locatie al aangewezen is als zoekgebied. Dat besluit heeft de gemeenteraad van Houten al genomen in 2011 en de provincie in 2012. Met de uitspraak in het coalitieakkoord 2018 dat er een windmolenpark Goyerbrug moet komen heeft de meerderheid van de raad groen licht gegeven voor het succesvol doorlopen van de procedure en is de overheid definitief gebonden. Berendts gaat ervanuit dat de windmolens in 2022 draaiend zullen zijn.

https://www.mixcloud.com/houtenfm/daar-hou-ik-u-aan-22-juni-2019/

Techniek: Kees Sloot
Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

De Lunchbox

12:00 14:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love