Oppositie keert zich tegen ontwikkelingsvisie Oude Dorp

2 oktober 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Oppositie keert zich tegen...

De toekomst van het Oude Dorp staat hoog op de politieke agenda van de gemeenteraad. Dinsdag 5 oktober behandelt de raad de ontwikkelingsvisie, maar niet als het aan de partijen in de oppositie ligt.

Er werd over de visie al een uitgebreid rondetafelgesprek gehouden op 14 september 2021 en het is dan niet ongebruikelijk dat er in de raad nog her en der aan een voorstel wordt geschaafd door het indienen van moties en amendementen. De voltallige oppositie meent echter dat het beter is dat het college het voorstel terugneemt om het huiswerk over te doen. Maar liefst zes partijen (SGP, D66, PvdA, ITH, HA!, Groep Aanen) zijn deze mening toegedaan. De belangrijkste klacht: het document geeft geen richting en visie op gebieden zoals verkeer, historie, levendigheid en de mogelijke uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt. De startnotitie noemt volgens de fracties meerdere thema’s waar de visie een antwoord op zou moeten geven. De fracties vinden dat er duidelijkheid moet zijn over het wel of niet autoluw of autovrij maken van het Oude Dorp, de plannen voor verduurzaming en het versterken van het historisch karakter.

Financiën 
De oppositiepartijen zijn ook niet te spreken over de enorme kosten voor de ontwikkelvisie Oude Dorp. Het is volgens de fracties niet aan de inwoners uit te leggen dat er € 475.000 euro is besteed voor een “visie zonder visie”, ruim drie keer zoveel dan ingeschat. Bovendien vinden de fracties dat zij onvoldoende zijn geïnformeerd.

Ordevoorstel zal niet unaniem worden gesteund.
De fracties uit de oppositie gaan op dinsdagavond 5 oktober bij het vaststellen van de agenda voorstellen het onderwerp af te voeren.
De fractie van de ChristenUnie zal dat voorstel in ieder geval niet steunen. Rombout Soldaat, raadslid van de ChristenUnie zegt daarover: “de ontwikkelingsvisie die voor ligt moet nog wel worden aangescherpt, maar dat kan wat ons betreft door het indienen van amendementen.” De ChristenUnie vindt het belangrijk dat duidelijk is wat de gemeente voor kaders stelt voor een eventuele uitbreiding van de Albert Heijn. “De eigenaar van de Albert Heijn is goed bezig met de participatie via een klankbordgroep, maar van de gemeente mag in dit stadium wel worden verwacht dat duidelijk wordt gemaakt wat de mogelijkheden zijn.” Soldaat constateert met de fracties in de oppositie dat de verkeersveiligheid van het Oude Dorp nog een open eind is. “De insteek is dat de verkeersveiligheid geborgd moet worden.”

Recht doen aan uitkomsten participatie door in debat te gaan.
Pieter de Winter, raadslid voor het CDA geeft aan dat er veel gesprekken zijn gevoerd en veel informatie is uitgewisseld. Het CDA heeft op 16 september 2021 haar achterban geraadpleegd en ook daar waren kritische geluiden te horen. De Winter ziet echter ook positieve zaken in de visie: “wij zien dat de parkeerdruk nu in balans is, dat is voor een herijking goed om te weten.” Het CDA zal het ordevoorstel waarschijnlijk niet steunen omdat de fractie van mening is dat het niet in het belang van de inwoners en de gemeente is om het onderwerp niet te bespreken. Wel heeft het CDA ook vragen over de gemaakte kosten en ziet de fractie punten die kunnen worden verbeterd: “wij vinden de verkeersafwikkeling onderbelicht en signaleren ook veel discussie over de wens van de Albert Heijn om uit te breiden. Het plan van de Albert Heijn moet getoetst kunnen worden aan de visie van de gemeente.” Volgens het CDA is het een goede mogelijkheid om het voorstel te amenderen of moties in te dienen, maar het kan ook nuttig zijn na het debat alsnog het college te vragen om een nadere uitwerking. “Door niet te debatteren doen we geen recht aan alle mensen die in de afgelopen periode betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de visie.”

Tijd om richting te geven
Ruud Vis, raadslid van de VVD geeft aan dat de fractie maandagavond vergadert over de kwestie. Vis vindt het jammer dat het voorstel om de visie van de agenda af te halen is gekomen. Hoewel de coalitie door de bestaande stemverhoudingen kan zorgen dat het debat toch doorgaat is het waarschijnlijk minder goed mogelijk om constructief met elkaar te debatteren. Doel zou moeten zijn het door middel van moties en amendementen verbeteren van de visie. Vis: “de vraag is welke inhoudelijke keuzes het college dan zou moeten maken, terwijl de raad geen richting geeft. Het voorstel om het terug te sturen past ook niet bij de constructieve wijze waarop in Houten geregeld door alle fracties wordt samengewerkt.” Vis is op zoek naar de achterliggende gedachte van oppositiepartijen. Hij vraagt zich af of de oppositie inhoudelijk op één lijn zit. “Als je je als blok neerzet als oppositie, laat dan ook horen wat je precies wel wilt.” Binnen de coalitie is er al wel gezamenlijk over de ontwikkelingsvisie gesproken. “Dit document is een perfecte weergave van het participatietraject. De bestaande verdeeldheid is ook terug te zien in de visie. Het is aan de politiek om keuzes te maken, want ook de inwoners zitten niet allemaal op één lijn.”

Verkeersafhandeling verdient aandacht, zeker bij nieuwe ontwikkelingen
Susan van Erp, commissielid en kandidaat raadslid van GroenLinks nam deel aan het rondetafelgesprek en ziet niet hoe het voorstel beter wordt door af te zien van het debat in de raad. “GroenLinks wil het graag behandelen en verbeteren. We zien net als de oppositiepartijen weinig terug van het autovrij of autoluw maken van het Oude Dorp, terwijl het niet de bedoeling is dat door nieuwe ontwikkelingen de verkeersveiligheid minder zou worden. Wat ons betreft mag er nog meer aandacht zijn voor de fietsers en de voetgangers.” Van Erp vindt het idee om de hele ontwikkelingsvisie dan maar terug te sturen dus niet voor de hand liggend. “We kunnen beter het debat voeren en daarna bekijken of de visie voldoende is of nog verder moet worden uitgewerkt door de wethouder. Dat kan de wethouder dan wel doen aan de hand van de richting die de raad meegeeft.”

De raadsvergadering is dinsdagavond 5 oktober vanaf 19.30 uur te volgen via www.houten.notubiz.nl

 

 

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 06:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love